O Πρόεδρος, το Συμβούλιο και το επιστημονικό προσωπικό της Α.ΔΙ.Π.Π.Δ.Ε. υπέβαλαν προς τον Πρόεδρο της Βουλής των Ελλήνων και την Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων, την Ετήσια Έκθεση του 2021 με θέμα τα «Σχολικά Εγχειρίδια: Από τη Θεωρία στα Κριτήρια Αξιολόγησης».

Στην Έκθεση, αρχικά, αναδεικνύονται οι εναλλακτικοί παιδαγωγικοί  προσανατολισμοί, οι ρόλοι και οι λειτουργίες  των σχολικών εγχειριδίων. Στη συνέχεια  διαμορφώνονται και παρατίθενται κριτήρια ανάλυσης και αξιολόγησης τους στο μακρο-επίπεδο του σχολικού εγχειριδίου, στο μεσο-επίπεδο της διδακτικής ενότητας με τα επιμέρους κεφάλαια  και στο μικρο-επίπεδο του διδακτικού κειμένου του ωριαίου μαθήματος.

Αναλυτικότερα, στο μικρο-επίπεδο εξετάζονται τα κειμενικά είδη του σχολικού λόγου και οι προδιαγραφές τους, καθώς επίσης και οι λειτουργίες της εικονογράφησης των σχολικών εγχειριδίων στο πλαίσιο των πολυτροπικών κειμένων και παρουσιάζονται κριτήρια αξιολόγησης που εστιάζουν στη διάρθρωση της σελίδας, της εικονογράφησης και της λεζάντας.

Ακολουθεί, η παρουσίαση του ρόλου των εργασιών των σχολικών εγχειριδίων στη γνωσιακή, γνωστική, συνεργατική και επιστημονική ανάπτυξη και διατυπώνονται κριτήρια αξιολόγησης ποιοτικών προδιαγραφών των σχολικών εργασιών.

Τέλος, προσεγγίζεται ο υποστηρικτικός και ο συμπληρωματικός ρόλος των σχολικών εγχειριδίων σε ψηφιακή μορφή και διατυπώνονται κριτήρια σχεδιασμού και ανάπτυξης των ψηφιακών σχολικών εγχειριδίων.

Παρατίθεται πίνακας με συνοπτική παρουσίαση των κριτηρίων.

Η  εν λόγω Ετήσια Έκθεση Α.ΔΙ.Π.Π.Δ.Ε. έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Α.ΔΙ.Π.Π.Δ.Ε.

http://www.adippde.gr/index.php/ektheseis

Υποβλήθηκε από την Α.ΔΙ.Π.Π.Δ.Ε.  προς τον Πρόεδρο της Βουλής των Ελλήνων και την Υπουργό και την Υφυπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων η Ετήσια Έκθεση του 2020, σκοπός της οποίας είναι η συμβολή στη διαμόρφωση προϋποθέσεων, κριτηρίων και διαδικασιών που διασφαλίζουν την αντικειμενικότητα και την αξιοκρατία κατά την επιλογή των στελεχών εκπαίδευσης. 

Σε αυτό το πλαίσιο, η έκθεση ειδικεύεται στους παρακάτω στόχους:

1. Να αναδείξει συγκριτικά και να σχολιάσει τις διαφοροποιήσεις που υπάρχουν μεταξύ των εναλλασσόμενων νομοθετημάτων, αναφορικά με τις προϋποθέσεις επιλογής στελεχών εκπαίδευσης.
2. Να αναδείξει συγκριτικά και να σχολιάσει τις διαφοροποιήσεις που υπάρχουν μεταξύ των εναλλασσόμενων νομοθετημάτων, αναφορικά με τα γενικά κριτήρια επιλογής στελεχών εκπαίδευσης.
3. Να αναδείξει συγκριτικά και να σχολιάσει τις διαφοροποιήσεις που υπάρχουν μεταξύ των εναλλασσόμενων νομοθετημάτων, αναφορικά με τα υπο-κριτήρια, που συγκροτούν τα γενικά κριτήρια επιλογής στελεχών εκπαίδευσης.
4. Να αναλύσει τα δεδομένα από την εφαρμογή της νομοθεσίας και τη μοριοδότηση των υποψηφίων στελεχών (α) στα αντικειμενικά-μετρήσιμα κριτήρια και (β) στη συνέντευξη.
5. Να μελετήσει τη βαθμολόγηση των υποψηφίων κατά τη συνέντευξη και να διερευνήσει τον ρόλο της στην τελική κατάταξή τους.
6. Να σχολιάσει και να διατυπώσει προτάσεις επί ειδικότερων θεμάτων που ανακύπτουν από τα προβλεπόμενα σε διαφορετικά νομοθετήματα σχετικά με τις επιλογές των στελεχών.

Η  εν λόγω Ετήσια Έκθεση Α.ΔΙ.Π.Π.Δ.Ε. έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Α.ΔΙ.Π.Π.Δ.Ε.

http://www.adippde.gr/index.php/ektheseis

Μπορείτε να βρείτε την υπ. αρ. πρωτ. Φ.2/286/31-07-2020 (ΑΔΑ: 963Ξ46ΜΤΛΗ-ΝΧΥ) απόφαση απόσπασης προσωπικού στην Αρχή Διασφάλισης Ποιότητας στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση ακολουθώντας τον παρακάτω σύνδεσμο:

https://diavgeia.gov.gr/doc/963Ξ46ΜΤΛΗ-ΝΧΥ

Υποβλήθηκε προς τον Πρόεδρο της Βουλής των Ελλήνων και την Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων η Ετήσια Έκθεση της Α.ΔΙ.Π.Π.Δ.Ε., έτους 2019 για την ποιότητα της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης σύμφωνα με το Νόμο 4142/2013. 

Η ετήσια έκθεση αξιοποιεί στοιχεία για τη βαθμολογία των μαθητών όπως αυτή έχει καταχωρηθεί στο πληροφοριακό σύστημα Myschool στο σύνολο της Ελληνικής Επικράτειας κατά την περίοδο 2015-2018.

Μέσα από τη μελέτη των βαθμολογιών η Α.ΔΙ.Π.Π.Δ.Ε. προβαίνει σε διαπιστώσεις, επισημάνσεις και προτάσεις αναφορικά με τα κριτήρια, τις διαδικασίες, τις αντιλήψεις και τις πρακτικές αξιολόγησης των μαθητών. Η μελέτη αποσκοπεί στο να ευαισθητοποιήσει την εκπαιδευτική πολιτική, το σχολείο και τους εκπαιδευτικούς έναντι των αυξημένων πιθανοτήτων μεγάλα ποσοστά μαθητών να μην κατακτήσουν τη σχολική γλώσσα, με αποτέλεσμα να δυσκολευτούν ή και να εγκαταλείψουν τις σπουδές τους και να παραμείνουν ως ενήλικοι λειτουργικά αναλφάβητοι. Παράλληλα,στην Έτησια Έκθεση παρουσιάζονται στοιχεία από την επισκεψιμότητα στα ψηφιακά αποθετηρία εκπαιδευτικού περιεχομένου του "Φωτόδεντρου" καθώς και στον ιστότοπο "Διαδραστικά Σχολικά Βιβλία".

Μεταξύ άλλων από την έκθεση της Α.ΔΙ.Π.Π.Δ.Ε. προκύπτει η ανάγκη για τις ακόλουθες παρεμβάσεις:

  • Αναδιαμόρφωση του νομοθετικού πλαισίου που διέπει την αξιολόγηση των μαθητών/-τριών στις διαφορετικές βαθμίδες.
  • Επιμόρφωση των εκπαιδευτικών στην αξιολόγηση των μαθητών/-τριών στο πλαίσιο της διαφοροποιημένης διδασκαλίας.
  • Πρόληψη του λειτουργικού αναλφαβητισμού μέσω της ανάπτυξης του σχολικού εγγραματισμού.
  • Υποστήριξη των εκπαιδευτικών για την περαιτέρω αξιοποίηση του ψηφιακού ανοικτού εκπαιδευτικού περιεχομένου.

Για να δείτε την ετήσια έκθεση  πατήστε εδώ.

diavgeia

 

 

 

Eurydice