Με την υπ. αριθμ. Φ.1/266/30-11-2018 Απόφαση του Υπουργού Παιδείας Έρευνας και Θρησκευμάτων, η οποία δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (ΥΟΔΔ 752/17-12-2018, ΑΔΑ: Ψ2ΜΖ4653ΠΣ-ΦΒ5) συγκροτήθηκε το Συμβούλιο της Αρχής Διασφάλισης Ποιότητας στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση (Α.ΔΙ.Π.Π.Δ.Ε.)

Μπορείτε να δείτε το σχετικό ΦΕΚ εδώ.

diavgeia

 

 

 

Eurydice