Με την υπ. αριθμ. Φ.1/266/30-11-2018 Απόφαση του Υπουργού Παιδείας Έρευνας και Θρησκευμάτων, η οποία δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (ΥΟΔΔ 752/17-12-2018, ΑΔΑ: Ψ2ΜΖ4653ΠΣ-ΦΒ5) συγκροτήθηκε το Συμβούλιο της Αρχής Διασφάλισης Ποιότητας στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση (Α.ΔΙ.Π.Π.Δ.Ε.)

Μπορείτε να δείτε το σχετικό ΦΕΚ εδώ.

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την Πλήρωση των Θέσεων Μελών του Συμβουλίου της Αρχής Διασφάλισης της Ποιότητας στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση [Περίοδος υποβολής υποψηφιοτήτων από 24/08/2018 - 16/09/2018: ΕΛΗΞΕ]

Για να δείτε την πρόσκληση  πατήστε εδώ.

Για να δείτε την αίτηση για τις θέσεις εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης   πατήστε εδώ.

Για να δείτε την αίτηση για μέλος Δ.Ε.Π.   πατήστε εδώ.

Υποβλήθηκε προς τον Πρόεδρο της Βουλής των Ελλήνων και τον Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων η Ετήσια Έκθεση της Α.ΔΙ.Π.Π.Δ.Ε., έτους 2018 για την ποιότητα της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης σύμφωνα με το Νόμο 4142/2013. Για να δείτε την ετήσια έκθεση  πατήστε εδώ.

 

diavgeia

 

 

 

Eurydice