Σύμφωνα με το ΦΕΚ 4075 / τ. Β' / 19-12-2016:

"Αναθέτουμε στον Γενικό Διευθυντή Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων και στην οικεία Γενική Διεύθυνση την άσκηση των αρμοδιοτήτων, των δικαιωμάτων και των υποχρεώσεων των άρθρων 24, 26 και 69Γ του ν. 4270/2014 (Α’143) επί των οικονομικών θεμάτων της Αρχής Διασφάλισης της Ποιότητας στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση."

 


diavgeia

 

 

 

Eurydice