Η Αρχή Διασφάλισης της Ποιότητας στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση (Α.ΔΙ.Π.Π.Δ.Ε.), συστάθηκε με το νόμο 4142 του 2013 (ΦΕΚ 83, τ. Α', 09-04-2013) ως ανεξάρτητη διοικητική αρχή με έδρα την Αθήνα. Η Α.ΔΙ.Π.Π.Δ.Ε. είναι διοικητικά αυτόνομη και εποπτεύεται από τον Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων για τον έλεγχο νομιμότητας των πράξεών της.

Αποστολή της Α.ΔΙ.Π.Π.Δ.Ε. είναι η διασφάλιση υψηλής ποιότητας στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση. Στο πλαίσιο της αποστολής της (νόμος 4547 του 2018 όπως δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 102, τ. Α', 12-06-2018), η Α.ΔΙ.Π.Π.Δ.Ε., αξιολογεί την ποιότητα του εκπαιδευτικού συστήματος και υποστηρίζει το Υπουργείο Παιδειας, Έρευνας και Θρησκευμάτων στη βελτίωση του σχεδιασμού της εθνικής στρατηγικής για την Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση.

diavgeia

 

 

 

Eurydice