Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια τονερ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ


 

[ΕΛΗΞΕ] Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια τονερ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ


 

[ΕΛΗΞΕ] Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών και λοιπού εξοπλισμού ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ


 

[ΕΛΗΞΕ] Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια συσκευής φαξ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ


 

[ΕΛΗΞΕ] Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος της Αρχής Διασφάλισης της Ποιότητας στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση (Α.ΔΙ.Π.Π.Δ.Ε.) για την δημιουργία Μητρώου Εμπειρογνωμόνων Αξιολόγησης Εκπαιδευτικού Έργου (M.E.A.E.E.) και την επιλογή μελών των Επιτροπών Αξιολόγησης του Εκπαιδευτικού Έργου (E.A.E.E.)
ΑΡΧΕΙΟ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ [PDF]


 

[ΕΛΗΞΕ] Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την απόσπαση προσωπικού στην Αρχή Διασφάλισης Ποιότητας στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση (Α.ΔΙ.Π.Π.Δ.Ε.) προς κάλυψη των λειτουργικών αναγκών της.

ΑΡΧΕΙΟ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ [PDF]

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΠΟΣΠΑΣΗΣ [PDF]