Μπορείτε να βρείτε την υπ. αρ. πρωτ. Φ.2/286/31-07-2020 (ΑΔΑ: 963Ξ46ΜΤΛΗ-ΝΧΥ) απόφαση απόσπασης προσωπικού στην Αρχή Διασφάλισης Ποιότητας στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση ακολουθώντας τον παρακάτω σύνδεσμο:

https://diavgeia.gov.gr/doc/963Ξ46ΜΤΛΗ-ΝΧΥ

diavgeia

 

 

 

Eurydice