Η Αρχή Διασφάλισης της Ποιότητας στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση (Α.ΔΙ.Π.Π.Δ.Ε.), συστάθηκε με το νόμο 4142 του 2013 (ΦΕΚ 83, τ. Α', 09-04-2013) ως ανεξάρτητη διοικητική αρχή με έδρα την Αθήνα. Η Α.ΔΙ.Π.Π.Δ.Ε. είναι διοικητικά αυτόνομη και εποπτεύεται από τον Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων για τον έλεγχο νομιμότητας των πράξεών της.

Αποστολή της Α.ΔΙ.Π.Π.Δ.Ε. είναι η διασφάλιση υψηλής ποιότητας στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση. Στο πλαίσιο της αποστολής της (νόμος 4547 του 2018 όπως δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 102, τ. Α', 12-06-2018), η Α.ΔΙ.Π.Π.Δ.Ε., αξιολογεί την ποιότητα του εκπαιδευτικού συστήματος και υποστηρίζει το Υπουργείο Παιδειας, Έρευνας και Θρησκευμάτων στη βελτίωση του σχεδιασμού της εθνικής στρατηγικής για την Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση.

Η Α.ΔΙ.Π.Π.Δ.Ε. διοικείται από τον Πρόεδρο αυτής και το Συμβούλιο που αποτελείται από τον Πρόεδρο του Ι.Ε.Π. (ο οποίος εκτελεί χρέη αντιπροέδρου της Αρχής), ένα μέλος Δ.Ε.Π. πανεπιστημίου, με εξειδίκευση στην αξιολόγηση εκπαιδευτικών συστημάτων ή στην οργάνωση και διοίκηση της εκπαίδευσης, δύο εκπαιδευτικούς της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης και δύο εκπαιδευτικούς της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, οι οποίοι είναι κάτοχοι διδακτορικού διπλώματος σε αντικείμενο συναφές με την αποστολή και τις δραστηριότητες της Αρχής.